Fågelinventering

Det kan vara av avgörande betydelse för en smidig process i både samhällsbyggnads-, exploaterings- och bevarandeprojekt att tidigt skaffa sig kunskap om olika arter. Fåglar är en artgrupp som det ofta efterfrågas kunskap om, inte minst för nya projekt inom vindkraft och elnät. Vår styrka i frågor om fåglar är dels att vi deltagit i många tillstånds- och planprocesser och därför kan hjälpa våra kunder att välja rätt nivå på fågelinventeringarna i fält, dels att vi kunnat bygga upp en mycket bred expertkompetens inom fågelekologi.

Vi utför bland annat flera inventeringar av kungsörn och havsörn i samband med planerade vindkraftsetableringar och utformar även olika typer av uppföljningsprogram för att dokumentera påverkan på fåglar.


Vi erbjuder följande fågelinventeringar
Inventering av häckfåglar
Inventering av våtmarksfåglar
Riktade inventeringar av ex smålom, nattskärra, ugglor
Kungs- och havsörnsinventeringar

Ladda ner
För hjälp med uppdrag ring Umeå 090 - 71 09 50 , Stockholm 08-12 13 55 90 eller Malmö 040 - 53 04 50