Vatteninventering

För en del samhällsbyggnads- och exploateringsprojekt är det av avgörande betydelse att tidigt skaffa sig kunskap om de vattenmiljöer som kan bli berörda. Många av våra kunder anlitar oss därför för inventeringar, provtagningar och utredningar av vattenmiljöer och omgivande strandzoner. Vår styrka i frågor om vatten är dels att vi deltagit i många tillstånds- och planprocesser och därför kan hjälpa våra kunder att välja rätt nivå på undersökningarna i fält, dels att vi besitter en hög analyskapacitet.

Vi följer Naturvårdsverkets standardiserade provtagningsmetodik för bedömning av ekologisk status i vattenmiljöer (både marina- och limniska vattenmiljöer).
Vi erbjuder följande tjänster

Bottenfaunaprovtagning
Vattenprovtagning
Sedimentprovtagning
Provfiske med hjälp av nät och elfiske
Inventering av vattenvegetation och påväxtalger
Biotopkartering
Naturvärdesbedömning av vatten- och strandmiljöer
Statistiska analyser av biologiska data 

Ladda ner
För hjälp med uppdrag ring Umeå 090 - 71 09 50 , Stockholm 08-12 13 55 90 eller Malmö 040 - 53 04 50