Inventeringar

Vi hjälper våra kunder att välja rätt inriktning och omfattning på inventeringar av arter och natur.

Vi utför inventeringar av arter, naturtyper och naturvärde i hela landet
Kunskap om arter och natur är avgörande i såväl exploateringsärenden som naturvårdsprojekt. Vi skräddarsyr upplägg och omfattning efter den specifika frågeställningen. Med vår erfarenhet från miljöprövningar för olika typer av exploateringsärenden gör att vi vet vilka aspekter som bör inventeras, i vilken omfattning och enligt vilken metodik för att underlaget ska hålla i en prövning.
Kunskap om arter, naturtyper och naturvärde kan inhämtas genom översiktliga eller detaljerade inventeringar i fält. Det kan också göras som GIS-analys eller skrivbordsutredning i en förstudie.
Vi utför naturvärdesinventeringar enligt nationell standard (SIS-TR 199001:2014). Genom att vi medverkat till denna standard har vi god känsla för hur den ska användas. Vi kvalitetsgranskar även andras inventeringsinsatser i större projekt där det är viktigt att bedömningarna är väl kalibrerade.
Vi utför inventeringar både på land och i vattenmiljöer.
Vi utför inventeringar och utredningar av en lång rad olika organismgrupper; fåglar, fiskar, däggdjur, insekter, kärlväxter, mossor, svampar och lavar. Vi arbetar mycket med artskyddsförordningen.
Därför anlitar våra kunder oss

Vi utför varje år ett stort antal inventeringsuppdrag och tillbringar mycket tid i fält. Därmed kan vi hantverket och har god kännedom om landets arter och naturmiljöer. Att vi dessutom följer ärendena igenom hela miljöprövningsprocessen gör att vi har god koll på kravbilden.

Vi är flexibla och arbetar både med standardmetodik (t ex för naturvärdesinventering och häckfågeltaxering) och anpassningar efter specifika behov.

Vi utför kvalitetsgranskningar även av andras inventeringsinsatser, t ex för Ostlänken där ca 40 olika inventerare deltog i naturvärdesinventeringen och det därför är viktigt att alla bedömningar är väl kalibrerade.

Vi erbjuder mer än bara en beskrivande inventering. Vi är helhetsleverantören och kundens naturliga rådgivare, oavsett om det gäller miljöprövning, artskyddsdispenser, hänsynsåtgärder, naturvårdsåtgärder, ekologisk kompensation eller till och med flytt av arter.
För hjälp med uppdrag ring Umeå 090 - 71 09 50 , Stockholm 08-12 13 55 90 eller Malmö 040 - 53 04 50