Fladdermöss

Vi hjälper till med att bedöma ett områdes betydelse för olika fladdermusarter. Det kan handla om hur de olika arterna använder området för boende, födosök, flyttning etc. Inventering görs nattetid med hjälp av manuella observationer, ljuddetektor eller s.k. autoboxar .
Särskilt fokus riktas mot potentiellt värdefulla biotoper och linjära element som kan fungera som ledlinjer i landskapet t.ex. vattendrag, strandzoner, bryn och trädrader.
För hjälp med uppdrag ring Umeå 090 - 71 09 50 , Stockholm 08-12 13 55 90 eller Malmö 040 - 53 04 50