Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventering ger viktigt kunskapsunderlag i såväl exploateringsärenden som naturvårdsprojekt.

Naturvärdesinventeringar kan göras med olika ambitionsnivå. De kan göras som en förstudie vid skrivbordet eller (vanligare) med besök i fält. Ambitionsnivån anpassas efter hur landskapet ser ut och vad syftet med inventeringen är.

Vi skräddarsyr upplägg och omfattning efter den specifika frågeställningen. Med vår erfarenhet från miljöprövningar för olika typer av exploateringsärenden gör att vi vet vilka aspekter som bör inventeras, i vilken omfattning och enligt vilken metodik för att underlaget ska hålla i en prövning. Vi utför även naturvärdesinventeringar inför t.ex. reservatsbildning eller inför olika typer av kommunala planer.

Vi utför naturvärdesinventeringar enligt nationell standard (SIS-TR 199001:2014). Genom att vi (tillsammans med SIS och andra ekolog-konsulter) medverkat till denna standard har vi god känsla för hur den ska användas. Vi kvalitetsgranskar även andras inventeringsinsatser i större projekt där det är viktigt att bedömningarna är väl kalibrerade.

Våra konsulter har erfarenheter av att bedöma alla i Sverige vanligt förekommande naturtyper.

Vi hjälper kunden att tolka resultatet och komma vidare i processen, t ex genom att peka ut frågor som kan komma att bli avgörande vid en tillståndsprövning och tillvägagångssätt för att hantera dessa frågor.

Vi följer nationell standard för naturvärdesinventering. Vi har tillsammans med SIS och andra ekologikonsulter varit delaktiga i att ta fram standarden.

Ladda ner
SIS standard SS 199000:2014
För hjälp med uppdrag ring Umeå 090 - 71 09 50 , Stockholm 08-12 13 55 90 eller Malmö 040 - 53 04 50