Miljöpolicy

På Enetjärn Natur arbetar vi ständigt för att utveckla och förbättra vårt sätt att arbeta, både vad gäller vår egen direkta miljöpåverkan och vår indirekta påverkan via uppdragsgivare och andra aktörer i samhället.

 

Främja en långsiktig, hållbar samhälls-
utveckling genom val av uppdrag och genomförande av dessa.

Medverka aktivt till att förverkliga ett naturvårdstänkande som kombinerar skydd av naturens ekologiska, sociala och ekonomiska värden med ett uthålligt nyttjande av dessa värden.

Medverka aktivt till att förebygga och begränsa negativa miljökonsekvenser av viktiga samhälls-
projekt.

Ständigt sträva efter att öka våra kunskaper i miljöfrågor.

Öka våra kunders och samarbets-
partners naturkänsla och kunskap om natur och miljö genom fältexkursioner, guidningar, undervisningsmoment etc.

Minimera företagets ekologiska fotavtryck, framförallt genom att minimera miljöpåverkan från våra transporter samt minska vår energiförbrukning, vår resursanvändning och vårt avfall.