Kvalitetspolicy

Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO9001 och vi arbetar ständigt aktivt med vårt interna kvalitetsarbete.     Här kan du läsa mer om hur vi arbetar inom företaget.

Varje medarbetare som agerar i Enetjärn Natur AB:s namn skall säkerställa att alla uppdrag genomförs till förväntad kvalitét för våra kunder & övriga intressenter. Ambitionen ska vara att vi skapar mervärden för kunden.

Vårt ledningssystem ska praktiseras inom alla funktioner i verksamheten & vara ett aktivt verktyg i arbetet för att uppnå förbättrade & effektivare processer, alltid med kunden i centrum. Företagets affärside, policy, mål & värderingar ska vara vägledande i vår strävan att ständigt utvecklas.

Vi ska genom en ständig dialog internt ställa kvalitetskrav på våra affärspartners & på oss själva. Genom våra internmöten, planeringsdagar & genom den interna dialogen mellan medarbetare utvecklar vi vårt sätt att arbeta & siktar mot ständig förbättring av våra tjänster.

Vi ska fortlöpande förbättra oss & vårt ledningssystem & se myndigheternas lagar & förordningar samt övriga krav som vi berörs av som en miniminivå.