Artskyddsutredning

Artskyddsförordningen (2007:845) är en lagstiftning som innebär fridlysning av ett antal arter samt skydd av deras livsmiljöer. Till förordningen hör två listor med arter, bilaga 1 och 2. Förenklat kan man säga att alla de listade arterna är fridlysta, d.v.s. man får inte samla in, skada eller döda de listade arterna. För arterna i bilaga 1 är dessutom arternas livsmiljöer skyddade och får inte förstöras.

I många samhällsbyggnads- och exploateringsprojekt är det av avgörande betydelse att tidigt skaffa sig kunskap om vilka skyddade arter som kan bli berörda och som därför kräver dispens från Artskyddsförordningen.

I våra artskyddsutredningar utgår vi från redan befintligt underlag, till exempel Artportalen och egna eller andras inventeringsdata för det aktuella området. Detta kompletteras vid behov med detaljerade inventeringar i fält.

Vår styrka i frågor om artskydd är att vi följt våra kunder i hela processen via planering, fältinventering och vidare till dispensprövning. Vi kan därför hjälpa våra kunder att välja rätt nivå på inventeringarna i fält och vi kan utifrån resultaten guida våra kunder genom dispensprocessen.
Vi kan bistå med att
Utreda vilka arter som finns eller kan finnas i projektområdet
Beskriva de olika arternas status
Bedöma behov av nya inventeringar samt planera och utföra dessa
Bedöma projektets påverkan på arterna och dess livsmiljöer utifrån rekvisiten i Artskyddsförordningen
Föreslå och motivera skadelindrande och eventuellt kompenserande åtgärder
Vara kundens rådgivare genom hela dispensprocessen
För hjälp med uppdrag ring Umeå 090 - 71 09 50 , Stockholm 08-12 13 55 90 eller Malmö 040 - 53 04 50