Stort uppdrag kring vilt, renar och infrastruktur

2017-08-18

I hela landskapet finns mänskligt skapade strukturer som skapar vandringshinder i någon mån för vilda djur - städer, industrier, vindkraft, hyggen, vägar och järnvägar. Detta påverkar i sin tur djurens spridningsmöjligheter vilket i sin tur begränsar deras möjlighet att hitta nya revir, hemområden, partners och så vidare. Det kan också påverka djurens utbredning och populationsstorlek. Dessa strukturer påverkar också samernas renskötselmöjligheter. Betesmarker tas i anspråk av annan verksamhet och möjligheterna för samerna att flytta sina renar begränsas.

Trafikverket vill nu kartlägga brister längs E4 genom hela Västerbottens och Norrbottens län för att få en bättre bild av hela stråket med avseende på var ren- och viltpassager finns i nuläget och var fler bör planeras. Enetjärn Natur har därför fått i uppdrag att genomföra en åtgärdsvalsstudie för E4 mellan Nordmaling och Haparanda där vägens permeabilitet för vilt och renar ska analyseras. I uppdraget ingår också att ta fram förslag till åtgärder avseende passager och utformning av stängselsystem längs de cirka 44 milen. Åtgärdsförslagen ska synkas med planeringen av Norrbotniabanan för bästa möjliga funktion. Analysen kommer att genomföras bland annat genom viltolycksanalyser och samråd med rennäringen och älgförvaltningsområden.