Efterfrågad artexpertis för ArtDatabanken

2018-01-22

Under vintern har två av våra artexperter haft uppdrag åt ArtDatabanken. 

Tony Svensson har skrivit artfaktablad för sällsynta svampar i ädellövskog och kustnära sandhed. Ett artfaktablad beskriver en arts utseende, ekologi, förekomst och hot och är ett viktigt underlag vid rödlistearbetet. 

Sofia Lund har riskklassificerat främmande kärlväxter. För varje främmande art har en bedömning gjorts dels av artens invasivitet (hur spridningsbenägen den är) och dels av dess ekologiska effekt i svensk natur.  Riskklassificeringen som görs av alla främmande arter i landet kommer att användas som ett underlag när Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten planerar för hur riskerna ska hanteras.