Våra artexperter bidrar till kunskap om nyckelbiotopernas betydelse

2018-02-19

Under hösten 2017 har Enetjärn Natur på uppdrag av ArtDatabanken inventerat vedsvampar i nyckelbiotoper. Våra artexperter har tillsammans med en forskningsgrupp återinventerat vedsvampssamhällen i nyckelbiotoper i Norrbotten. Uppdraget är en del i ett forskningsprojekt. Projektet syftar till att utvärderar hur grandominerade nyckelbiotoper kan fungera som en livsmiljö för vedlevande svampar över tid och hur skogsbruket påverkar biotoperna.

Resultat från projektet visar att nyckelbiotoper kan fungera som en viktig livsmiljö på längre sikt men att det uppstår negativa effekter för artsammansättningen när skog avverkas och kanteffekter uppstår. 
Utifrån de resultat som presenteras i studien är god miljöhänsyn i anslutning till nyckelbiotoper viktig. Skogsägare bör i samband med avverkning runt mindre nyckelbiotoper lämna extra hänsyn i form av så kallade buffertzoner. Buffertzonen ger skugga vilket minskar påverkan på känsliga arter.


På ArtDatabankens hemsida kan du läsa mer om projektet, klicka här.