Förstudie

Vi utför tidiga förstudier och lokaliseringsutredningar inför stora exploateringsprojekt som kan påverka naturvärden eller andra starka bevarandevärden.

Syftet med en förstudie är att i ett mycket tidigt skede avgöra graden av motstående intressen och utifrån detta underlag ge stöd för att avgöra inom vilka delområden det är lämpligt att gå vidare med naturinventering, andra utredningar och MKB.
Detta ingår i en förstudie

GIS-analys avseende kända naturvärden och andra motstående intressen
Flygbildstolkning för att identifiera andra möjliga intressen
Översiktlig utredning gällande skyddade arter

Dialog kring lämpliga vägar att gå vidare med projektet

Ladda ner
För hjälp med uppdrag ring Umeå 090 - 71 09 50 , Stockholm 08-12 13 55 90 eller Malmö 040 - 53 04 50