Ekosmarta val för natur i våra städer – fyra handböcker med tips och råd

2018-04-11

Hur kan vi ge naturen plats i våra städer och skapa naturområden som gynnar biologisk mångfald? En viktig del är att stärka den gröna infrastrukturen – det nätverk av välfungerande ekosystem i landskapet som behöver finnas både inom och utom våra städer. Det skapar ekosmarta grönområden som dessutom gör våra städer mer attraktiva att leva och bo i. Nu publicerar Enetjärn Natur fyra handböcker som ger dig konkreta tips och stöd i arbetet.

Den biologiska mångfalden minskar i rask takt
Naturområden inom städer bidrar till vår hälsa, välfärd och livskvalitet på många olika sätt – till exempel genom naturupplevelser, friluftsliv och rekreation och genom att minska buller, ta hand om regnvatten, reglera vårt klimat och förbättra vår luftmiljö. Naturområden både i och utanför städer bidrar således med en rad så kallade ekosystemtjänster som är avgörande för vårt liv här på jorden. Men idag minskar de system och den biologiska mångfald som utgör vår gröna infrastruktur i rask takt. Det får konsekvensen att både naturens möjlighet att bidra till vår välfärd och naturens motståndskraft minskar. Den största orsaken är mänsklig påverkan.

Hur kan vi bygga ekosmarta städer?
För att inte förlora de värden som grön infrastruktur ger oss behöver vi hitta nya sätt att tänka när vi bygger bostäder och ny infrastruktur. Vi behöver också stärka ekosystemen där vi påverkat dem negativt. Vi måste därför utmana oss själva att bygga ekosmarta städer, utformade på ett ekologiskt och socialt hållbart sätt. Hur kan vi planera våra städer och använda och förvalta jordens naturresurser på ett hållbart sätt?

Fyra handböcker som kan vara ett stöd i arbetet
Tillsammans med norska Biofokus och danska Habitats har Enetjärn Natur tagit fram fyra handböcker om grön infrastruktur i urbana miljöer. De ger konkreta tips och råd för att skapa ekosmart natur i våra stadsparker och grönområden:

Att gynna biologisk mångfald i stadens grönområden
Ta del av praktiska tips för hur ni kan sköta grönytor och välja växter och arter för att skapa goda förutsättningar för hög artrikedom i våra parker och grönområden.

• Att skapa helt nya naturmiljöer
Ta del av två inspirerande exempel på hur ni kan skapa ny natur på platser som idag saknar naturvärden och göra plats för möten, upplevelser och rekreation.

• Att tillåta naturlig utveckling av grönområden
Läs om hur ni kan skapa ekosmarta naturområden i bebyggda miljöer genom att planera för naturlig förändring över tid, så kallad naturlig succession.

• Att planera grön infrastruktur i olika skalor
Läs om hur ni kan arbeta med grön infrastruktur på regional, kommunal och lokal nivå och göra ekosmarta val till en del av översiktsplaner och skötselplaner.

Handböckerna är alla särtryck av rapporten Grön infrastruktur i urbana miljöer: naturkapitalet som plattform för klimatanpassning och social samvaro. Rapporten kommer inom kort att publiceras på Enetjärn Naturs webbplats och på Nordiska ministerrådets webbplats.

Har du frågor om hur just ni kan arbeta?
Om du vill veta mer om hur din kommun eller ditt företag kan arbeta med grön infrastruktur i stadsmiljöer är du välkommen att kontakta vår naturvårdsexpert Ursula Zinko.