MKB & samråd

Vi hjälper kunden med att planera samådsprocessen med myndigheter och allmänhet. Därefter lägger vi tillsammans med kunden fast nivån på MKB-arbetet och gör de viktiga avvägningarna om skadelindrande åtgärder och konsekvenser. Vi sammanställer inkomna yttranden och utformar en samrådsredogörelse.

Vi lägger stor vikt vid att göra en handling som är lätt att följa och där det tydligt framgår vilka skadeförebyggande åtgärder som verksamhetsutövaren åtar sig. 

Vi följer en egen metodik för MKB som vi utformat själva och som vi ständigt förbättrar i takt med att praxis förändras.

Vårt MKB-upplägg innehåller följande delar

Avsnitt om lokalisering och förutsättningar
Landskapsanalys
Förslag till skadeförebyggande åtgärder
Konsekvensbedömningar med tydliga bedömningsgrunder
Illustrerande fotografier och tabeller
Tematiska kartor
Samråd

Ladda ner
För hjälp med uppdrag ring Umeå 090 - 71 09 50 , Stockholm 08-12 13 55 90 eller Malmö 040 - 53 04 50