Inventering inför bildning av naturreservat i Uppsala län

2018-09-17

Enetjärn Natur utför naturinventeringar i blivande naturreservat på uppdrag av Länsstyrelsen i Uppsala län. De områden som är aktuella är Fräkensjön och Fälaren i nordöstra Uppland, med en total areal om nästan 1500 hektar.

Vi genomför inventeringen enligt svensk standard för naturvärdesinventeringar.

Syftet är att identifiera värdefulla naturtyper och arter, ge förslag till reservatsgränser och bedöma behovet av åtgärder för skötsel och restaurering.

På bilden ser vi vår skogliga expert Torbjörn Josefsson bedöma biotopvärdet i en sumpskog.